Ja tenim algunes respostes! Vegeu-les!

SET PREGUNTES ALS LÍDERS DELS PARTITS POLÍTICS QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS DEL 21-D

 1. Quines propostes inclou al seu programa electoral pel que fa al col·lectiu de famílies LGBTI+ catalanes? Tenen previst algun canvi legislatiu?
 2. Quines actuacions i quin finançament dedicaran a l’aplicació de la Llei 11/2014 per a “garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”?
 3. Quines mesures es duran a terme per convertir les escoles, centres i moviments de lleure en espais segurs per a la infància lgbti+ i la infància de les famílies lgbti+?
 4. Quines mesures proposaran per enfortir la preparació del professorat i ajudar-lo a acollir la infància lgtbi? Coneixen el PEER (Projecte Educatiu Escoles Rainbow)? Tenen previst aplicar-lo a les escoles catalanes en la propera legislatura?
 5. Quina és la seva posició vers la gestació subrogada? Tenen previst de proposar algun canvi legislatiu a Catalunya sobre la GS?
 6. Com valoren el funcionament de l’adopció internacional, especialment per les famílies lgbti+ catalanes? Quins canvis legislatius i administratius han previst respecte d’aquest tema?
 7. Com tenen pensat donar suport a l’acolliment familiar i adoptiu en l’entorn escolar? Amb quines mesures? Com fomentaran que més famílies lgbti+ puguin convertir-se en acollidores i/o adoptives?

(Les respostes estan publicades en l’ordre que ens han arribat)

I això ens han contestat…

 

1 i 2/ Volem avançar en l’aprovació d’un marc legal que reguli l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, a la no‐discriminació i a la igualtat de tracte; fixi els principis que han de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit; i estableixi un seguit de mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors públic i privat, d’acord amb les competències que la Generalitat té reconegudes.

Defensem la igualtat i la no discriminació en la diversitat i en plena llibertat. Defensem la tolerància zero davant qualsevol tipus de discriminació, des de l’assetjament fins a les represàlies, i ens oposem a qualsevol acció o expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones en els diferents àmbits de la vida i la convivència. Concretament, proposem:

a) Continuar desplegant la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. b) Presentar, en el termini de tres mesos, el decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. c) Presentar, en el termini de tres mesos, el protocol específic d’actuació que faci real el deure d’intervenció de l’Administració. d) Presentar, en el termini d’un mes, el protocol per a prevenir i abordar l’assetjament escolar a persones LGBTI. e) Presentar, en el termini d’un any, un informe de la comissió interdepartamental sobre l’impacte social de la Llei 11/2014, i fer pública l’avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat. f) Obrir expedient sancionador a tothom que ofereixi material escolar amb continguts homòfobs. g) Actuar d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que hi hagi indicis de vulneració de la Llei 11/2014, i informar‐ne anualment el Parlament. h) Donar compliment íntegre a la Moció 1/XI del Parlament, sobre la transfòbia i les mesures contra l’assetjament i la‐discriminació per raó de gènere, aprovada el 17 de febrer de 2016, atès que el Govern no ha complert els compromisos adquirits ni el mandat parlamentari que es desprèn d’aquesta moció.

3/ Treballar amb la comunitat educativa per a incloure en tot el currículum escolar la prevenció en matèria d’igualtat i no‐discriminació, garantint la generalització de la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No‐discriminació, que assegura el treball integral amb els alumnes, els professors i les famílies.

Protegir  els centres escolars davant la propaganda LGTBIfòbia que, com hem vist en els darrers mesos, algunes entitats han volgut fer arribar.

4/ Certament, és innegable que bona part de les situacions de LGTBIfòbia a menors d’edat succeeixen dins l’àmbit escolar. Nosaltres, en aquest sentit, som partidaris de que, més que donar formació només a professors, es prepari a tota la comunitat educativa per combatre la LGTBIfòbia. I això inclou A.M.P.A., professorat, direccions, i altres elements que entrin en contacte amb l’àmbit educatiu. La comunitat educativa ha d’estar preparada per detectar situacions de bullying LGTBIfòbic i prevenir-ho abans que sigui massa tard, així com saber acompanyar els i les alumnes i acollir-les per tal de crear un entorn amable. I també és important l’educació a l’alumnat, tant LGTBI com si no ho són. S’ha de garantir que els valors d’igualtat, diversitat i respecte mutu estiguin presents.

Finalment, i això és important, és vital que les escoles tinguin el seu abast els recursos necessaris per fer front a tots aquests reptes. Cal recordar que la Generalitat, si ho comparem amb l’any 2010, que va ser el darrer any de mandat socialista i en el que Artur Mas va ser escollit president, fins ara el pressupost en protecció social ha caigut en més de 300 milions d’euros, i d’aquest, el destinat a suport familiar ha passat de 214 milions d’euros l’any 2010, a només 20 per aquest 2017. No pot ser, això. És desastrós el que ha fet la Generalitat amb les partides socials. Per això, nosaltres tornarem a donar un pressupost digne i suficient per fer front a tots els reptes que té Catalunya en matèria de lluita contra la LGTBIfòbia a les escoles i pel foment de la diversitat familiar.

5/ El nostre partit està, en aquests moments, en ple procés de debats interns i reflexió sobre aquesta qüestió, per tal d’assumir un posicionament polític properament, sempre respectant els drets de les dones i, en cap cas, possibilitant una GS que suposi un negoci. Considerem que és un tema prou important i que toca moltes sensibilitats com per valorar les posibles conseqüències dels posicionaments adquirits.

6/ Aquí ens trobem amb 2 problemes greus. Primer, que els tràmits d’adopció són lents, plens de burocracia, i costosos. Nosaltres ens comprometem a que aquests tràmits puguin agilitzar-se i fer-se més ràpidament. I, en segon lloc, i això és més complex, està que hi ha països on no es legisla a favor dels drets LGTBI i posen entrebancs a que les parelles LGTBI puguin adoptar. Aquest és el cas, per exemple, de Rússia. Com combatem això? Bé, hem de localitzar mecanismes per fer-ho. Ja ho hem fet en altres ocasions. Just fa uns pocs mesos el PSOE va presentar una mesura el Congrés dels Diputats per fer que en aquells països on les parelles LGTBI no es poden casar, ho puguin fer les espanyoles residents allà en les ambaixades espanyoles. En aquest cas, també hem de treballar de valent amb el PSOE per tal de cercar un mecanisme que ens permeti penetrar en les legislacions d’aquests països. I jo crec que una bona part de la feina la podrem fer també a nivell europeu, perquè la situació a Europa sigui molt més favorable amb temes d’adopcions internacionals en casos de parelles del mateix sexe.

7/ En els casos d’acollida hem de garantir que tots els menors adoptats i en situació d’acolliment familiar puguin ser rebuts com cal, i tenir un acompanyament. Com he dit anteriorment, les escoles han d’estar preparades a nivell formatiu i de recursos per tal de garantir que l’alumnat estigui bé dins l’entorn escolar. Jo, sota el meu parer, com també dins del PSC, som partidaris de l’elaboració de protocols específics que garanteixin aquesta acollida i aquest acompanyament, i dins d’aquest protocol hauria d’anar inclòs tot allò que vagi encaminat a tractar la realitat LGTBI. Finalment, i crec que ho he comentat anteriorment, és important eliminar les traves en les que es puguin veure moltes famílies a la hora de fer els tràmits d’adopció i, també, en els d’acolliment familiar. Cal eliminar traves burocràtiques i de tota mena per tal de garantir que els processos es fan de forma més eficient i garantista amb les famílies.

 

 1/ El programa de Ciudadanos per les properes eleccions al Parlament de Catalunya conté un capítol específic de Defensa del drets i la igualtat social del col·lectiu LGTBI que inclou els següents punts:

– Defensarem els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i lluitarem contra la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat i / o expressió de gènere, mitjançant el desplegament íntegre de la Llei catalana aprovada el 2014, amb especial atenció a la despatologització de la transsexualitat. S’impartirà formació especialitzada i es crearà un nou protocol d’actuació per a professionals i funcionaris que tenen el deure d’intervenció davant situacions de risc, violència o discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i / o expressió de gènere. – Farem efectiu el dret de les dones lesbianes a accedir a les tècniques de reproducció assistida a càrrec de la sanitat pública. Totes les dones, indistintament de la seva condició sexual, situació clínica o si tenen parella o no, tindran accés a la cartera de serveis públics de reproducció assistida a Catalunya. Per fer front a la demanda actual es reforçaran els recursos destinats i el nombre de centres en què es prestarà el servei. – Lluitarem per eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia al món de l’esport. Dissenyarem una estratègia global d’eradicació de la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat i / o expressió de gènere en l’esport a Catalunya. Reconeixerem a les federacions, clubs i esportistes que adoptin i apliquin estàndards de tolerància zero davant les conductes d’odi i les pràctiques discriminatòries.

2/ L’aplicació de la Llei 11/2014 ha estat deficient i incompleta i són moltes les actuacions que s’han de dur a terme:

-Creació de l’òrgan coordinador independent que ha de pilotar el desenvolupament de la llei.

-Assignar una partida pressupostària específica per a implementar la llei en l’àrea de salut (incloent el nou Model d’Atenció a les persones Trans i l’accés a la reproducció assistida).

-Combatre l’estigma sobre el VIH.

-Desenvolupar els protocols d’atenció a les persones LGTBI, el bulling LGTBIfòbic o la discriminació a les famílies LGTBI.

-Garantir l’atenció integral a les persones que hagin estat objecte de discriminació o estiguin en risc, eliminant les desigualtats territorials i horàries reforçant el servei que actualment es presta.

-Realitzar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu trans per poder implementar programes específics d’inserció sociolaboral que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació professional, acompanyat d’una campanya de desestigmatització i no discriminació que elimini prejudicis en la contractació de les persones trans.

3/ Des de Ciutadans exigim l’absolut respecte a la llibertat individual, el respecte a la lliure identitat de les persones i la igualtat de totes i de tots, independentment de com ens sentim i de com estimem.

En l’actualitat, més de la meitat dels alumnes que formen part del col·lectiu LGTBI afirmen rebre agressions físiques o psíquiques. La indefensió que pateixen les víctimes és una barreja d’impotència, terror i també soledat, perquè el dir-ho els converteix en delators i això, moltes vegades, empitjora la situació entre altres motius perquè, en nombroses ocasions, els adults no sabem donar-los les respostes que necessiten. I terminen sent els que han de canviar de centre per fugir de l’assetjament i de les agressions. D’altra banda, l’assetjament també és nociu per als assetjadors, que veuen reforçades les seves conductes antisocials i les seves pràctiques intimidatòries, generant un model de conducta negatiu que pot replicar al llarg de la seva vida. De fet, molts experts creuen que això pot perpetuar la violència i aquests assetjadors poden, en la seva edat adulta, portar-la a l’àmbit laboral, familiar i veïnal. És important, doncs, treballar també amb els assetjadors perquè siguin capaços de canalitzar les seves frustracions i viure les relacions d’una forma lliure i sense violència.

Volem uns centres escolars i espais d’oci lliures de violència, que siguin llocs on l’alumnat pugui desenvolupar-se plenament i on regni el respecte a la llibertat de cadascuna de les persones.

Per poder trobar solucions realment efectives, no n’hi ha prou de presentar protocols sense més, sinó que cal formar el professorat i treballar amb els alumnes, seguint exemples com el del programa Kiva, a Finlàndia, que ha aconseguit reduir l’assetjament escolar fins a un 79 per cent .

Pel que fa a la transsexualitat, cal que comenci a formar part dels temaris escolars.

Cal desenvolupar una estratègia de prevenció de l’assetjament i el reconeixement de les diversitats sexuals i de gèneres en els centres escolars, en els espais d’oci i en els espais juvenils, que finalment és on passen gran part del dia els menors. Aquest Pla estratègic ha de contenir les següents mesures:

-Desenvolupar totes les actuacions necessàries, inclosa la partida pressupostària necessària, per a complir les lleis 14/2010, del 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, i 11/2014, del 10 de octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per a desplegar-les amb els reglaments respectius, i per a fer efectiva l’aplicació de l’article 12 de la Llei 11/2014 en col·laboració amb professionals de l’ensenyament, pares i mares, estudiants i entitats LGBTI.

-Promoure accions en coordinació amb els ajuntaments per a reduir l’assetjament escolar i acompanyar els menors i joves que pateixen aquest tipus de discriminació per motiu de diversitat sexual i de gènere mitjançant la protocol·lització de les accions pertinents. Per això, és necessari tenir en compte l’assessorament i les aportacions de les diferents entitats LGBTI amb relació a aquesta matèria, i també promoure la cooperació entre els ens educatius.

d-Garantir que els centres docents abordin d’una manera integral i decidida les sospites d’una possible situació d’assetjament escolar, amb una protecció especial per part dels professionals dels centres dels alumnes que en poden ésser víctimes, com recomana l’Informe sobre els drets de l’infant del novembre de 2014 elaborat pel Síndic de Greuges. En aquest sentit, Ciutadans va presentar una proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en làmbit educatiu.

-Elaborar i implementar un protocol concret per a tractar l’alumnat transgènere, amb la participació de les associacions i plataformes LGTBI i els consells escolars.

-Revisar els protocols existents, com el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació, posant un èmfasi especial en els temes d’orientació sexual i identitat de gènere, garantir-ne la difusió a la comunitat educativa i valorar-ne el funcionament.

-Impulsar programes contra l’assetjament escolar orientats a incidir en els diferents agents implicats en l’assetjament –víctima, agressor, observador, comunitat escolar i educativa–, tenint en compte programes internacionals que s’han demostrat efectius, inspirats en el programa Kiva de Finlàndia i en altres que s’estiguin desenvolupant.

-Impulsar, en col·laboració amb les plataformes LGTBI, un programa de formació per al professorat i el personal de lleure i esports, sanitari, administratiu i judicial.

4/ Desde Ciutadans compartim la necessitat d’impulsar, en col.laboració amb les plataformes LGTBI, un programa de formació per al professorat, y el personal de lleure i esports per proporcionar un marc educatiu i formatiu que permeti l’elaboració d’un currículum inclusiu en la diversitat afectivosexual i familiar de les entitats de gènere i no normatives.

5/ Cs ha presentat una llei per regular la gestació per subrogació a Espanya. Una llei garantista on la gestació subrogada és voluntària, altruista i sense remuneració. Volem donar seguretat i garanties a totes les famílies que recorrin a aquesta via i a les dones que de manera lliure i altruista vulguin ajudar-les. No podem donar l’esquena a totes les persones que podrien optar per la gestació per subrogació per formar una família, com és el cas de les dones que han perdut la capacitat de gestar o de les persones del col·lectiu LGTBI.

Per aquest motiu, Cs ha impulsat una Proposició de Llei per regular la gestació per subrogació a Espanya, amb la qual s’atorgarà a aquestes persones la possibilitat de ser pares i, a les dones que de manera lliure i voluntària ho desitgin, la facultat de ajudar-los amb totes les garanties.

Actualment, al nostre país només els pocs que puguin pagar una important suma de diners i acudir a l’estranger tenen accés a la gestació per subrogació, mentre que la majoria dels ciutadans no poden fer-ho. Ens trobem en una situació d’absoluta hipocresia, al no haver afrontat la necessitat de legislar sobre ella.

La gestació per subrogació ja existeix a la nostra societat però es fa sense les garanties mínimes necessàries, ni jurídiques, ni sanitàries. Podem mirar a un altre costat o buscar solucions. No donarem l’esquena a una situació que ja existeix: cal donar garanties als progenitors, a les dones gestants i sobretot al menor.

6/ Cs proposa garantir en tot el territori nacional l’adopció en règim d’igualtat de totes les famílies tant homoparentals com monoparentals. També l’accés a les tècniques de reproducció assistida en règim d’igualtat i no discriminació.

Pel que fa a les adopcions internacionals Ciutadans ha presentat iniciatives al Congrés dels diputats que insten a desenvolupar la llei de protecció a la infància de 2015 per desbloquejar els processos d’adopció internacional.

Des Cs no pararem d’insistir fins que els processos d’adopció nacionals es desbloquegin, perquè darrere d’assumptes tan delicats com aquest hi ha persones que pateixen i en aquest cas, nens als quals els estem privant d’una família. Per això seguirem treballant per convertir l’adopció en assumpte prioritari en l’agenda política, impulsar processos d’obertura de noves vies d’adopció internacional, especialment amb els 45 països en què altres països de la Unió Europea ja estan tramitant expedients d’adopció.

7/ Un dels principals objectius de Cs en matèria d’Infància es la d’impulsar l’acolliment familiar i per tant, s’han d’establir unes bases de qualitat i processos transparents encaminats a garantitzar l’interès superior de l’infant. Per això hem de vetllar pels seu benestar també, evidentment, en l’entorn escolar que es on més hores al dia passen. Per tant, constituirem una taula de treball d’experts d’on es puguin extreure les mesures que millorin els canals d’accés de totes les famílies a l’acollida i l’adopció i sobretot assegurant l’estabilitat del nen en tots els àmbits de desenvolupament.

 

1/ Promourem els canvis legislatius que calguin per a modificar els formularis administratius per reflectir la diversitat familiar i de gènere, garantir l’adopció per a famílies LGTBI i la inscripció dels nadons de parelles de dones al registre civil.

Alhora considerem imprescindible incorporar el principi de coeducació i de diversitat familiar, afectiva, sexual i de gènere a l’àmbit educatiu i desenvolupar protocols per tractar els casos d’assetjament escolar.

2/ Després de tres anys de l’aprovació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia les persones LGTBI són encara ciutadanes de segona a Catalunya. Segons l’últim informe contra la LGTBIfòbia, només una denúncia de més de 100 casos enviats al Govern va acabar amb sanció. Davant d’aquesta realitat, el desplegament i implementació total de la Llei 11/2014 és una prioritat per a nosaltres.

La seva aplicació ha de ser efectiva, transversal i ha d’implicar tots els àmbits sobre els quals te afectació. Alhora, s’ha de preveure una dotació econòmica suficient per desenvolupar-la en tot el seu articulat.

Les actuacions que considerem prioritàries son les següents:

– Dotar de mitjans i recursos per a la planificació efectiva i l’avaluació de les polítiques LGTBI catalanes.

– Crear un òrgan sancionador contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia de caràcter independent elegit pel Parlament de Catalunya.

– Desenvolupar de manera efectiva el Servei d’atenció integral previst a la llei a tot el territoris de Catalunya, juntament amb les entitats del territori, tot estudiant la implementació a nivell local sempre que sigui possible.

– Vetllar per la implementació de la Llei als petits i mitjans municipis i en el món rural mitjançant els Consells Comarcals i les Diputacions. Creació de convenis de col·laboració entre els ens locals i la Generalitat.

– Intensificar les campanyes institucionals de divulgació de la Llei contra l’homofòbia al conjunt de la població, i específiques al col·lectiu LGTBI, que incideixin tant en el règim d’infraccions i sancions com en el procés de denuncia administratiu i gratuït.

3/ Crearem de plans de formació tant per al professorat com per a les famílies sobre diversitat familiar, sexual i de gènere. I garantirem espais segurs per la visibilitat de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de l’equip docent i de l’alumnat amb l’objectiu d’impulsar referents positius als centres escolars catalans.

També caldrà vetllar per la implementació, avaluació i millora dels protocols existents per prevenir i eradicar l’assetjament escolar LGTBI.

4/ Coneixem el projecte PEER i compartim la necessitat de treballar en la prevenció i eradicació de la LGTBIfòbia en totes les seves expressions i en tots els àmbits (escola, espai públic, vida associativa, centres de treball, administració, etc). En aquest sentit pensem que l’àmbit educatiu és prioritari i encara tenim molta feina a fer. Coincidim en que cal abordar la diversitat familiar i de gènere a l’escola incidint en el currículum escolar, formació del professorat, el lleure, els diferents espais dels centres educatius, activitats extraescolars, etc.

Tornem a insistir en que és imprescindible introduir la coeducació com un dels pilars fonamentals del sistema educatiu a Catalunya per tal que nens i nenes puguin desenvolupar-se com a persones lliures que estimin i valorin la riquesa de la diversitat.

5/ Donat que som una força política que acaba de néixer, la gestació subrogada és una qüestió sobre la que tot just estem en procés de debat. En qualsevol cas, sabem que ja és una realitat i que per aquest motiu cal regular l’actual buit legal. Això ho farem sempre posant per davant els drets de les mares gestants i els seus nadons.

6/ Rebutgem les restriccions i prohibicions d’alguns països respecte a l’adopció de parelles LGTBI.

7/ Pensem que les famílies LGTBI han de poder optar en peu d’igualtat a l’acollida i l’adopció. Vetllarem perquè les empreses i professionals que s’encarreguen de valorar la idoneïtat de les persones sol·licitants no discriminin cap persona o parella pel fet de ser LGTBI.

1/ Si implementació total de la llei 11/2014, i treballarem conjuntament amb Famílies LGTBI i la resta del col·lectiu el desenvolupament efectiu de tot l’article 22 de la llei.

2/ La CUP CC exigirà al govern de la Generalitat un finançament adequat i suficient per poder fer efectiu tots els protocols i canvis legislatius necessaris per fer possible tots els drets i beneficis que calen per tal que les famílies LGTBI puguin viure amb absoluta igualtat i sense cap mena de discriminació.

3/ Impulsarem la creació d’una comissió parlamentària que pugui establir un diagnòstic de la situació actual derivada de la violència que es pateix a les escoles a conseqüència de la pertinença al col·lectiu lgtbi i/o per ser fill d’una família o persona lgtbi. Aquesta comissió també caldrà que cridi a comparèixer a les diferents entitats lgtbi especialitzades per poder fer les propostes necessàries per poder fer els protocols i accions adients per prevenir i combatre el bullying.

4/ Formació obligatòria a totes les cap d’estudi, directores, degans de les diferents escoles i facultats de Catalunya vers a la diversitat afectiu- sexual i de gènere. Facilitar el desenvolupament a les escoles públiques catalanes.

5/ La CUP CC defensarà la possibilitat que totes les persones lgtbi puguin accedir al drets a poder formar una família. De la mateixa manera, el dret a formar una família no pot vulnerar cap mena de dret l llibertat .

6/ La CUP CC impulsarà les mesures necessàries perquè l’adopció internacional no trepitgi cap mena de dret fonamental de les persones lgtbi

7/ Caldrà elaborar un protocol d’acord amb les entitats lgtbi implicades per el seu correcte i efectiu desenvolupament.

1/ El programa electoral d’Esquerra Republicana-Catalunya Sí s’estructura en dos apartats, el “Fer República” (mesures republicanes de govern, a curt termini) i “la República que farem” (el model de país). Dintre del “fer República” destaquem la principal proposta: Implementació de la xarxa de serveis integrals d’atenció a les persones LGBTI al territori amb ajuntaments i consells comarcals, amb l’objectiu de consolidar aquests espais de referència per les persones LGTBI i culminar el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a tot el país.

En l’apartat de “la República que farem” el nostre model de República en l’àmbit LGTBI ‘estructura en 3 pilars fonamentals:

 1. Drets constitucionals per a la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI.
 2. Lleis anti-discriminatòries contra l’homofòbia i la transfòbia que vetllin perquè la igualtat sigui efectiva i garantir el dret de les persones LGTBI a viure amb normalitat l’orientació sexual i la identitat de gènere en la seva vida personal, pública i professional.
 3. Referent internacional de respecte als drets humans i a la diversitat sexual essent present en els organismes de caire internacional per incidir en les polítiques globals.

2/ En el mandat anterior es va aprobar la Llei 11/2014 però no es va iniciar el seu desplegament. Durant aquests 2 anys, hem treballat intensament per desplegar-la del tot i en aquest moment només queda pendent d’aprovar el Reglament sancionador, que està enllestit però que ha quedat aturat amb l’aplicació de l’article 155.

De cara a la propera legislatura volem continuar desenvolupant la xarxa de serveis integrals, una estratègia es desenvolupa a través de la signatura d’un contracte-programa (amb recursos econòmics) entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments i consells comarcals, per tal que puguin fer una diagnosi sobre la diversitat sexual i de gènere del seu municipi o comarca, elaborar un pla municipal o comarcal LGTBI i posar en marxa un Servei d’Atenció Integral, orientat a l’atenció de les persones LGTBI. Creiem que aquest servei és clau per fer polítiques LGTBI+ integrals i de país i garantir l’aplicació de la Llei 11/2014 a tot el territori.

3/ La proposta d’educació d’Esquerra Republicana es basa en “un nou model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa”. Aquest model inclusiu de l’educació és un dels pilars fonamentals:

 1. Un model educatiu que té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

4/ El compromís d’Esquerra Republicana és en dos sentits. Per una banda, el compromís del desplegament de la llei contra la LGTBIfòbia, que en el seu moment vam impulsar. I d’altra banda, pel que fa al model educatiu, apostar per l’autonomia de centres i un professorat motivat a l’aula en l’educació per la diversitat:

 1. Un sistema educatiu que aposti per l’autonomia dels centres educatius i que compti amb professionals competents i compromesos amb el projecte educatiu de país i de centre. Una professionalitat, que allunyada de la rigidesa dels vells models funcionarials, desplegui una carrera professional engrescadora, basada en l’avaluació i en la bona gestió de l’aula, afavoridora de bones pràctiques educatives i del treball cooperatiu dels equips docents.

5/ El posicionament d’Esquerra Republicana, aprovat per la seva executiva nacional, és el següent:

 1. Apostar per un model altruista i compensatori de la gestació subrogada que impedeixi que pugui esdevenir una activitat lucrativa.
 2. Fer prevaldre i preservar els drets i interessos dels infants per davant de qualsevol altre interès.
 3. Respectar el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, garantint la seva llibertat d’elecció, preservant la seva dignitat i vetllant per la seva seguretat.
 4. Establir com a criteri general que la dona gestant no pugui aportar material genètic nuclear per a la gestació per evitar el lligam biològic.
 5. Recomanar com a criteri general que la dona gestant no tingui un vincle familiar directe amb les persones sol·licitants de gestació subrogada per evitar el lligam familiar.
 6. Garantir la seguretat jurídica i els drets i les prestacions consegüents de les persones sol·licitants de gestació subrogada i la dona gestant durant el procés de gestació i a partir del naixement de l’infant.
 7. Facilitar la tramitació de la nacionalitat de l’infant, en cas de gestació subrogada a països estrangers, a la mateixa nacionalitat de les persones sol·licitants de gestació subrogada.
 8. Designar un organisme públic que vetlli per la bona pràctica de la gestació subrogada, a imatge i semblança del que es fa actualment amb la tutela les adopcions.
 9. Establir convenis internacionals per a la pràctica de la gestació subrogada amb aquells països que siguin respectuosos amb els drets de les dones i els apliquin en tant que dret fonamental.

6/ Esquerra Republicana ha es estat impulsora i pionera, durant les etapes que ha estat al capdavant del Departament d’Acció Social, d’afavorir l’adopció de les famílies LGTBI, com així ha estat.  I en aquest sentit, Esquerra Republicana proposa la següent medura respecte l’adopció:

 • Un Institut Català de l’Adopció (ICA) per a una República compromesa amb la infància

7/ Com hem explicat, Esquerra Republicana ha estat impulsora de l’adopció per part de famílies LGTBI i, d’altra banda, basa el seu model eductiu en l’escola inclusiva, sense distinció ni discriminació de cap tipus i educant en la pluralitat i diversitat. Per tant, també favorable a garantir els drets i la igualtat efectiva per a les persones i famílies LGTBI.