LA NOSTRA MISSIÓ

SOM ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA

  • Promoure la normalització de les famílies lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals en tots els àmbits de la societat, i treballar per la igualtat plena de drets i obligacions de les famílies i els seus infants.
  • Crear un espai segur on proporcionar acollida, reconeixement com a família, informació, formació, apoderament i suport mutu a totes les persones que l’integren.
  • Informar i assessorar a persones LGTBI que comencen un procés de formació o ampliació de família, que busquen informació sobre els aspectes legals de les famílies LGTBI, que es troben en una situació de filiació internacional o de filiació internacional mixta, i d’altres. Vetllar pels drets de les famílies i dels menors implicats en tots els seus processos i actuacions.
  • Proporcionar als nostres infants espais de llibertat i eines que els facin coneixedors de la seva realitat familiar com a valor de dignitat.
  • Crear materials de difusió i informació sobre famílies LGTBI en centres educatius i d’altres que també els puguin utilitzar, que donin mostra dels forts valors i conviccions vers la criança dels infants que les famílies LGTBI aportem a la societat.
  • Formar el personal docent d’educació formal i no formal sobre temes de gènere i diversitat.
  • Fomentar la igualtat de gènere reivindicant la capacitat reproductora de les dones lesbianes i dels homes gais, així com de les dones i homes trans, i la seva absoluta validesa per exercir els rols de mare o pare, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
  • Reivindicar la superació dels rols de gènere propis de la representació binària de la família i fer valer l’aportació que les famílies LGTBI fem a la societat, trencant amb aquesta equació i impulsant el canvi social cap a una comunitat més igualitària, més solidària, més respectuosa i més lliure.