DOCUMENTS LEGALS

LLEIS I NORMATIVES ESTATALS 

Llei per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contreure matrimoni i per permet a les persones del mateix sexe casar-se i adoptar.

Llei estatal sobre tècniques de reproducció humana assistida i per la qual modifica la llei 45/2003.

Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Decret pel qual es modifiquen determinats aspectes de la regulació de les prestacions per mort i supervivència de la llei 40/2007.

Decret pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

Llei d’ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment.

Sentencia del Tribunal Suprem que reconeix el dret a la prestació per maternitat per a qui adopta a la filla biològica del seu cònjuge després d’un període previ de convivència; unificada a la doctrina 2289/2009.

Instrucció de la Direcció general dels Registres i del Notariat, sobre règim registral de la filiació dels nascuts mitjançant gestació per substitució.

LLEIS I NORMATIVES A CATALUNYA

Protocol de les tècniques de reproducció humana assistida que amplia aquests tractaments a les parelles de dones i dones solteres i procura millorar l’accessibilitat territorial a aquestes tècniques.

Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

 La llei que ha permès a les parelles del mateix sexe coadoptar els seus fills a Catalunya.

ALTRES

Enllaç on es poden descarregar tots els formularis que les persones físiques i les entitats necessiten per a tramitar qualsevol qüestió referent a acolliments, adopcions i famílies.