ELS NOSTRES ESTATUTS

PREÀMBUL

El novembre de 2001 un grup de persones lesbianes i gais que són família, vam creure en la necessitat de trobar-nos per parlar de la nostra realitat, tot plantejant els nostres problemes i les nostres reivindicacions legals i de normalització social. El petit grup d’aleshores ha anat creixent ràpidament, la qual cosa ens ha fet repensar en com ens hem d’organitzar per aconseguir els objectius que ens hem marcat. Per aquesta raó el Grup de Famílies de Lesbianes i Gais constituït en Assemblea, es dota d’aquests Estatuts, fruït del diàleg i el consens de totes i tots.

TÍTOL PRIMER

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Art 1.-

L’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG, Associació de Famílies LGTBI) és una agrupació de famílies LGTBI, sense cap afany de lucre, que treballen en comú per a la consecució dels seus objectius.

Inicialment constitueixen l’associació les persones relacionades en la primera disposició addicional, que tindran la consideració de membres consti­tuents de l’associació per tant membres de ple dret des de l’aprovació d’aquests estatuts.

Art 2.- 

L’associació es constitueix per temps indefinit, amb personalitat jurídica privada pròpia, d’acord amb allò que s’estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones físiques.

L’associació gaudirà de patrimoni propi i actuarà amb plena independència, d’acord amb els seus estatuts i la legalitat vigent.

Art 3.-

L’àmbit territorial d’actuació serà el territori nacional de Catalunya. El domicili oficial de l’associació serà a Barcelona, avinguda del Marquès de l’Argentera, 22, 08003 Barcelona. Els seus òrgans de govern podran reunir-se vàlidament a d’altres domicilis.

Art 4.-

L’objectiu de l’associació és reunir el treball i els esforços de les famílies membres amb la finalitat de:

– Promoure la normalització de les famílies LGTBI, en tots els àmbits de la societat, i treballar des dels àmbits socioeducatius i polítics que calguin, per tal d’aconseguir la igualtat plena en drets i obligacions de les famílies LGTBI.

– Crear un espai comú, compartit per totes les famílies i persones que formen l’associació, on proporcionar acollida, reconeixement com a família i suport mutu a totes les persones que l’integren.

– Facilitar a les famílies LGTBI que vulguin iniciar un procés d’adopció o d’acolliment, tot tipus d’informació, recolzament, assessorament. Vetllar pels drets dels menor adoptats o en acolliment i de les famílies adoptants i acollidores en totes les seves actuacions.

– Fer formació al cos de mestres, professors, educadors i/o professionals de l’educació i el lleure, de tots els nivells (preescolar, infantil, primària, secundària, cicles formatius, universitat… reglat i no reglat), sobre la diversitat afectiva i sexual, la di­versitat en la identitat i l’expressió de gènere i la di­versitat familiar, amb l’objectiu de contribuir a la normalització, quotidianitat i celebració del fet LGTBI, i a l’eradicació de les conductes discri­minatòries i l’assetjament LGTBI en els centres educatius, escolars i de lleure.

– Portar a terme totes aquelles activitats que no entrin en contradicció amb els objectius generals de l’associació.

TÍTOL SEGON.

DELS MEMBRES, ACORDS I CONFLICTES, DRETS I OBLIGACIONS

Art 5.-

Podran formar part de l’associació totes les persones que constitueixin famílies LGTBI, que així ho demanin per escrit a l’equip coordinador, així com persones LGTBI a títol individual i que vulguin participar dels objectius de l’Associació.

Per esdevenir membre s’haurà omplir una butlleta d’inscripció, on es manifestarà estar d’acord amb els estatuts de l’associació i comprometre’s a participar activament dels òrgans de l’associació, a complir els acords associatius, així com a respectar la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta d’Estocolm pels Drets dels Infants.

Art 6.-

Les sol·licituds per esdevenir nous membres de l’associació seran presentades a l’equip coor­dinador, que les estudiarà, i elevarà la proposta a la següent Assemblea General sobre el com­pliment dels requisits de qui sol·licita ser membre de ple dret. Informada l’Assemblea General sobre la sol·licitud, l’admissió s’acordarà amb el 70% dels vots afirmatius.

Les persones que hagin sol·licitat ser sòcies o socis seran membres de ple dret solament quan l’Assemblea General hagi ratificat la seva inclusió en el cens, i podran exercir el seu dret a vot a partir de la següent assemblea en que se acordi la seva admissió, encara que podran participar activament de l’associació sense dret a vot, des del moment de la presentació de la seva sol·licitud.

Art. 7.-

Es contempla la figura soci o sòcia col·laboradora, per aquelles persones que vulguin participar des d’una posició diferent a la condició de persona LGTBI.

Art 8.-

Els socis i sòcies causaran baixa de l’associació per:

– Iniciativa pròpia.

– A proposta de l’equip coordinador, amb informe previ del Comitè de Garanties Estatutàries, i per acord de l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària, amb un 70% dels vots, quan s’incompleixin de forma greu els estatuts, acords, finalitats o interessos de l’associació.

Art 9.-

S’elaborarà un règim intern, que entre altres coses preveurà l’admissió, formes de participació i baixa dels socis o sòcies col·laboradores, el o els procediments a seguir en cas de conflictes greus.

Art 10.-

Són drets dels socis i sòcies membres de l’associació:

 1. Assistir i participar, mitjançant els seus delegats a les reunions de les assemblees generals amb dret a veu i a vot.
 2. Participar dels òrgans de govern de l’associació.

3.Elegir els càrrecs de representació de l’associació.

 1. Poder ser elegits o elegides per a exercir càrrecs directius de l’associació.
 2. Intervenir en el govern i les gestions, en els àmbits de treball i serveis, d’acord amb les normes estatutàries.
 3. Exposar a l’assemblea general i a l’equip coordinador, tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 4. Rebre informació sobre la marxa i les activitats de l’associació, dels càrrecs electes, dels mandataris o mandatàries, si n’hi hagués; i dels responsables i les responsables dels àmbits de treball i serveis.
 5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’estat de comptes, l’administració i la gestió de l’equip coordinador, dels mandataris o mandatàries, si els hagués, i dels responsables i les responsables dels àmbits de treball i serveis de l’associació.
 6. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 7. Posseir un exemplar dels estatuts vigents, dels reglaments de règim intern, i de les normatives de funcionament dels àmbits de treball i serveis.
 8. Ser informat/da prèviament dels assumptes que s’hagin previst tractar a l’assemblea general.
 9. Ser informat/da pels membres de l’equip coordinador de qualsevol tema de l’associació que consideri del seu interès.

13. Consultar el llibre de registre de membres, el llibre d’actes, el llibre d’inventari de béns, els llibres de comptabilitat i qualsevol altre.

Són deures dels socis i sòcies de l’associació:

 1. Comprometre’s amb els objectius de l’associació especificats.
 2. Ajustar la seva actuació a les normes esta­tutàries.
 3. Complir els acords de l’assemblea general i les disposicions que assenyali l’equip coordinador per a dur-los a terme.
 4. Complir els reglaments de règim intern i les normatives de funcionament de les comissions i serveis.
 5. Col·laborar activament de les reunions de l’assemblea general i els representants a les reunions de l’equip coordinador segons les normes establertes.
 6. Mantenir la col·laboració que sigui necessària per al bon funcionament de l’associació.
 7. Contribuir al sosteniment econòmic de l’asso­ciació, segons el reglament de funcionament que s’aprovi.

Art. 11.

Règim disciplinari

L’òrgan de govern de l’associació podrà sancionar les infraccions comeses pels socis/es. Aquestes infraccions podran qualificar-se com: lleus, greus i molt greus.

Com a sanció, es podrà imposar una amonestació fins a l’expulsió de l’associació (casos molt greus), segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé per denúncia o comunicació. En 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Si hi ha sancions per faltes molt greus, que hagin estat acordades per la Junta Directiva, les persones sancionades poden sol·licitar-ne la ratificació a la primera assemblea general que tingui lloc.

TÍTOL TERCER

DELS ÒRGANS DE GOVERN, DE LA DIRECCIÓ I DE LA REPRESENTACIÓ

Art 11.-

L’associació gaudirà d’òrgans de govern propis i independents, sotmesos als principis de llibertat, igualtat, democràcia, pluralitat i respecte.

Art 12.-

Els òrgans de govern de l’associació prendran els seus acords mitjançant votació lliure i secreta, si així se sol·licita, que necessitarà una majoria simple de vots, excepte en els casos en els quals es con­templi específicament una majoria més àmplia.

Art. 13.-

Els òrgans de govern de l’associació són:

a) L’assemblea general

b) L’equip coordinador

Art 14.-

L’assemblea general de l’associació és el seu màxim òrgan de govern i està constituïda per tots/totes els/les socis/sòcies. Es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i de forma extraordinària a sol·licitud de l’equip coordinador o de dues terceres parts dels socis i sòcies membres, que hauran de presentar la seva sol·licitud a l’equip coordinador per escrit. L’equip coordinador haurà de convocar l’assemblea en un període no superior a 15 dies des de la seva sol·licitud.

L’assemblea general serà convocada pel/per la president/a, i pel/per la secretari/ària de l’associació de forma escrita, mitjançant correu electrònic o carta domiciliada, i amb una antelació mínima a la data de l’assemblea de 15 dies.

La convocatòria haurà d’incloure necessàriament la data, hora, lloc i l’ordre del dia.

El seu ordre del dia haurà d’incloure neces­sàriament la constitució de la mesa de direcció de l’assemblea composta per tres socis/sòcies, proposats/ades per l’equip coordinador, que exer­ciran com a president/a, moderador/a i secretari/ària, i que hauran de ser refrendats per l’assemblea.

Constituïda la mesa de direcció, serà la responsable del bon desenvolupament de l’assemblea, de resol­dre les qüestions que s’hi plantegin i de donar fe dels acords que es prenguin.

Art 15.-

L’equip coordinador podrà convidar a participar a l’assemblea sense dret a vot a qui consideri oportú.

L’assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat més ú dels socis/sòcies.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis/sòcies presents. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera. L’assistència de la totalitat de socis/sòcies deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria.

Art 16.-

Són funcions de l’assemblea general:

a) Aprovar la inclusió de nous/ves membres, així com la seva baixa.

b) Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual de l’associació, el programa de treball de l’asso­ciació, i a liquidació del pressupost anual de l’associació.

c) Examinar i aprovar, si s’escau, el pressupost de l’associació.

d) Elegir els membres de l’equip coordinador.

e) Adoptar les resolucions que per la seva importància li sotmetin l’equip coordinador o, pel procediment que es descriu a continuació els socis/sòcies membres.

f) La modificació dels estatuts de l’associació.

i) L’acord de dissolució de l’associació. Els/les socis/ sòcies que vulguin fer propostes a l’assemblea general ho comunicaran un mes abans de l’assemblea i per escrit a l’equip coordinador, per tal que puguin ser inclosos en l’ordre del dia corresponent.

Art. 17.-

L’equip coordinador és l’òrgan ordinari de govern de l’associació i la seva composició és la següent:

a) President/a

b) Vicepresident/a

c) Secretari/ària

d) Tresorer/a.

e) Un/a vocal fins un màxim de cinc.

Aquesta composició ha de ser el més paritària pos­sible.

Art. 18.-

L’equip coordinador és elegit per l’assemblea general, llevat dels/de les vocals representants dels àmbits de treball, amb el següent procediment:

a) Elecció dels membres per candidatura oberta. Constituïda la mesa de direcció es podran presentar per escrit candidatures a elecció de membres de l’executiva, amb les següents condicions:

– Que les persones proposades siguin membres de ple dret de l’associació.

– Que la candidatura inclogui un nombre persones suficient per a tots els càrrecs establerts als punts a), b), c) i d) de l’article 16 d’aquests estatuts.

La mesa de direcció proposarà l’elecció de l’executiva en acord únic.

Es podran presentar candidatures en bloc o com a equip de treball, que podrà ser votada com tal.

Els càrrecs elegits seran els mes votats, bé com opcions individuals, bé com proposta d’equip.

b) Representants vocals:

Cada àmbit de treball presentaran el/la seu/seva vocal representant i el/la seu/seva suplent, d’entre els/les seus/seves components. Aquesta decisió serà comunicada al/a la president/a de la mesa de direcció de l’assemblea, qui, arribat el punt de l’ordre del dia d’elecció de membres de l’Equip Coordinador proposarà la ratificació d’aquests vocals a l’Assemblea General.

Art 19.-

En cas d’empat tècnic, o bé en el cas que no es presentés cap candidatura, es constituirà una gestora provisional formada per la mesa de direcció de l’assemblea general, que haurà de dirigir l’associació transitòriament i convocar una assemblea general en un termini no superior a tres mesos.

Art. 20.-

El període de mandat de l’equip coordinador serà dos anys. L’equip coordinador, un cop tingudes en compte les necessitats i recursos de l’associació, podrà acordar la remuneració d’algun/s membre/s de l’equip, que duran a terme el seu càrrec amb dedicació parcial o plena, segons necessitats.

Art. 21.-

L’equip coordinador estarà dirigit pel/per la president/a. Dels seus actes donarà fe el/la secretari/ària de l’associació. A les seves reunions seran obertes i podran assistir totes les persones associades, amb veu però sense vot. L’equip coordinador es reunirà com a mínim amb una periodicitat mensual, i l’assistència a les seves reunions serà obligatòria. En cas de dimissió o abandonament del càrrec de president/a, s’establirà un període d’interinitat màxim de tres mesos, dintre del qual caldrà convocar una assemblea general per tal elegir nou equip coordinador.

En el cas dels càrrecs de vicepresident/a, secre­tari/ària d’organització, tresorer/a, i secretari/ària, quan quedin vacants, podran ser ocupats inte­rinament per persones membres de ple dret, fins al final del mandat i amb dret a vot. Seran nomenats per l’executiva.

En cas de dimissió de tot l’equip coordinador, aquest haurà de convocar immediatament una assemblea general extraordinària per a l’elecció d’un nou equip.

Art. 22.-

Són funcions de l’equip coordinador:

a) Acordar la convocatòria de les assemblees generals ordinàries i extraordinàries.

b) Organitzar i desenvolupar les activitats.

c) Redactar la memòria Anual, el programa de treball, el pressupost i la liquidació del pressupost anual per sotmetre a l’assemblea general ordinària.

d) Regular el règim econòmic.

e) Informar sobre les sol·licituds per esdevenir membres.

f) Proposar a l’assemblea general les quotes ordinàries i extraordinàries.

g) Coordinar els àmbits de treball, així com impulsar i dirigir serveis.

h) Proposar a l’assemblea general la creació de serveis i dirigir-los i coordinar-los.

i) Exercir totes les funcions i tasques de l’associació que no estiguin expressament assignades a l’assemblea general.

j) Promoure la relació i integració dels seus membres.

Art. 23.-

Són funcions del/de la president/a:

a) Ostentar la representació de l’associació davant tota mena d’autoritats, tribunals, organismes públics i privats.

b) Convocar les assemblees generals i els equips coordinadors i presidir les seves reunions.

c) Visar les actes de les sessions i vetllar pel compliment dels acords presos.

d) Subscriure contractes de tota mena, atorgar poders, interposar tota mena de reclamacions en via administrativa i jurisdiccional, acceptar dona­tius, llegats i herències i exercitar tota mena d’accions en nom de l’associació.

e) Ordenar els pagaments de l’associació.

f) Qualsevol altre que els sigui encarregada per l’assemblea general.

Art. 24

Són funcions del/de la vicepresident/a:

a) Coordinar les accions de l’associació amb les dels seus membres i altres organitzacions.

b) Vetllar per la intercomunicació de les diferents sòcies i socis, proposar accions i mantenir contacte permanent.

c) Coordinar i supervisar els serveis i àmbits de treball.

d) Coordinar les accions que li proposi l’equip coordinador.

Art. 25.-

Són funcions del/de la secretari/ària de l’associació:

a) Custodiar els llibres, documents i segells de l’associació, llevat dels de comptabilitat.

b) Portar el registre de socis.

c) Redactar les actes de l’equip coordinador.

d) Donar fe dels acords presos pels òrgans de govern.

e) Coordinar l’administració.

Art. 26.-

Són funcions del/de la tresorer/a de l’associació:

a) Responsabilitzar-se de la gestió econòmica.

b) Efectuar els pagaments i cobraments en nom de l’associació.

c) Redactar el projecte de pressupost i la seva liquidació.

d) Controlar el pressupost i la tresoreria.

e) Elaborar els informes sobre finances que li siguin sol·licitats per l’equip coordinador i/o per l’assemblea general.

Art. 27.-

Correspon als/a les vocals representants dels àmbits de treball:

a) Representar els seus àmbits de treball respectius a l’equip Coordinador i a l’associació.

b) Informar a l’equip coordinador sobre les activitats i accions dels seus àmbits.

c) Informar als seus àmbits de treball respectius sobre els acords i accions de l’associació.

d) Col·laborar en les tasques de l’equip coordinador.

TÍTOL QUART.

DELS RECURSOS PROPIS

Art. 28.-

1 L’Associació gaudirà de patrimoni propi i independent.

2 Els seus recursos propis provindran, preferentment de:

a) Les quotes dels seus associats.

b) Les quotes sobre els serveis que pugui oferir.

c) Els donatius, herències i llegats.

d) Les subvencions que es rebin d’administracions públiques.

e) Els convenis subscrits amb organismes públics i privats.

f) Els interessos financers del dipòsits.

g) Qualsevol altre autoritzat expressament per l’equip coordinador.

TÍTOL CINQUÈ

DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 29.- 

Aquests estatuts podran ser modificats mitjançant acord de l’assemblea general. Per qualsevol modificació d’estatuts caldrà un mínim del 70% dels vots de l’assemblea general.

Art. 30.-

L’acord de dissolució de l’associació s’haurà de prendre en assemblea general extraordinària convocada en un termini de temps no inferior a un mes i amb aquest únic punt de l’ordre del dia. L’acord haurà de gaudir d’un mínim del 70% dels/de de les socis/sòcies presents.

Art. 31.-

En cas d’acord de dissolució de l’associació, actuaran de liquidadors les persones així elegides per l’assemblea general extraordinària. Els liquidadors procediran a liquidar tots els bens associatius i el seu romanent, si existís, es destinarà a una organització amb objectius similars.

I. DISPOSICIONS ADDICIONALS

I.I. MEMBRES CONSTITUENTS

Els membres constituents de l’associació són els que figuren en l’acta de fundació.

I.II. AUTORITZACIÓ

S’autoritza a l’equip coordinador per tal de realitzar totes les gestions necessàries per dipositar els presents estatuts davant els registres públics corresponents.

II. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquests estatuts s’haurà d’elaborar un reglament de règim intern que reguli el funcionament de les assemblees generals i que aprovarà l’assemblea en la següent sessió.

Es regularà, si hi haguessin, la participació dels/de les voluntaris/àries mitjançant la redacció d’un reglament de funcionament dels voluntaris/àries de l’associació.

III. DISPOSICIÓ FINAL

Aquests estatuts entraran en vigor després de la seva aprovació per l’assemblea general extra­or­dinària.